วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาจ.สุรินทร์


คำขวัญประจำจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม
งามพร้อมวัฒนธรรม เลิศล้ำเกษตรอินทรีย์
ภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์ นั้นมีมากมายหลากหลายผลสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายของประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ เพราะมีหลายชนเผ่าคือเขมร ส่วย และลาว จึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของคนในจังหวัดสุรินทร์แตกก่างกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาที่มีทั้งภาษาเขมร ภาษาส่วย และภาษาลาว ซึ่งเช่นเดียวกับผ้าไหมที่ต่างมีลักษณะลวดลายของผ้าไหมและแบบฉบับที่เป็นของตนเองในแต่ละท้องถิ่นและเพราะด้วยเหตุนี้จึงทำให้จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงมากในเรื่องของผ้าไหมที่เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นซึ่งสมเด็จพระราชินีก็ได้ให้ความสำคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นไว้จนเกิดเป็นโครงการOTOPหรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยมีการแปรรูปผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วมาเป็นชุดที่สวยงามดูดี และมีราคามากยิ่งขึ้น กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยจนได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จนทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมีรายได้ที่มั่นคงและยืนหยัดอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเอง